روزنامه اعتماد در گزارشی ماموریت متضاد کیهان و صداوسیما در حمله و حمایت از مدرس خیابانی،استاندار سیستان و بلوچستان را بررسی کرده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی ماموریت متضاد کیهان و صداوسیما در حمله و حمایت از مدرس خیابانی،استاندار سیستان و بلوچستان را بررسی کرده است.