در حالی که اخذ مالیات از جریان اقتصادی موجود در جامعه امری پسندیده و منطقی است، اما باید توجه داشت این مالیات ستانی باید عادلانه و با رعایت ملاحضات اقشار گوناگون جامعه باشد. …

در حالی که اخذ مالیات از جریان اقتصادی موجود در جامعه امری پسندیده و منطقی است، اما باید توجه داشت این مالیات ستانی باید عادلانه و با رعایت ملاحضات اقشار گوناگون جامعه باشد.