طبق خبرهای بدست آمده، خودروی های آلمانی اپل قرار است توسط شرکتی خصوصی وارد ایران شود. آخرین حضور اپل به اواسط دهه ۹۰ شمسی برمی‌گردد.

طبق خبرهای بدست آمده، خودروی های آلمانی اپل قرار است توسط شرکتی خصوصی وارد ایران شود. آخرین حضور اپل به اواسط دهه ۹۰ شمسی برمی‌گردد.