خودروساز نوپای چینی هیومن هورایزنز ادعا میکند این خودرو قابلیت یادگیری دارد و می‌تواند با سرنشینان گفتگو کند. سازنده چینی اضافه کرده است که برای توسعهٔ سیستم هوش مصنوعی این خودرو با مایکروسافت همکاری کرده است.

خودروساز نوپای چینی هیومن هورایزنز ادع…

خودروساز نوپای چینی هیومن هورایزنز ادعا میکند این خودرو قابلیت یادگیری دارد و می‌تواند با سرنشینان گفتگو کند. سازنده چینی اضافه کرده است که برای توسعهٔ سیستم هوش مصنوعی این خودرو با مایکروسافت همکاری کرده است.خودروساز نوپای چینی هیومن هورایزنز ادعا میکند این خودرو قابلیت یادگیری دارد و می‌تواند با سرنشینان گفتگو کند. سازنده چینی اضافه کرده است که برای توسعهٔ سیستم هوش مصنوعی این خودرو با مایکروسافت همکاری کرده است.