یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بارها گفته‌ایم ماشین اقتصادی خراب است، اما تنها راننده‌اش را عوض می‌کنند.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بارها گفته‌ایم ماشین اقتصادی خراب است، اما تنها راننده‌اش را عوض می‌کنند.