حوادث رکنا: عامل ‌درگیری درمانگاه ازندریان دستگیر شد.

حوادث رکنا: عامل ‌درگیری درمانگاه ازندریان دستگیر شد.