شهردار تهران در برنامه باغ رمضان ماجرای گفت و شنود خودش و رئیس شورای شهر تهران درباره جسارت را بازگو کرد.

شهردار تهران در برنامه باغ رمضان ماجرای گفت و شنود خودش و رئیس شورای شهر تهران درباره جسارت را بازگو کرد.