در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص حذف آرد یارانه‌ای نانوایی‌های سنتی و افزایش قیمت نان سنگک در تهران به گوش می‌رسد که نگرانی مصرف‌کنندگان را به همراه داشته است.

در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص حذف آرد یارانه‌ای نانوایی‌های سنتی و افزایش قیمت نان سنگک در تهران به گوش می‌رسد که نگرانی مصرف‌کنندگان را به همراه داشته است.