مشخص بود عامل قتل یکی از اعضای خانه است؛ چرا‌که هیچ‌کس از بیرون وارد منزل نشده بود و صدای مشکوکی نیز به گوش نرسیده بود.

مشخص بود عامل قتل یکی از اعضای خانه است؛ چرا‌که هیچ‌کس از بیرون وارد منزل نشده بود و صدای مشکوکی نیز به گوش نرسیده بود.