زن ۶۸ ساله‌ کرجی که به دلیل اختلاف خانوادگی همسر ۷۱ ساله‌اش را به قتل رسانده بود، شناسایی و دستگیر شد.

زن ۶۸ ساله‌ کرجی که به دلیل اختلاف خانوادگی همسر ۷۱ ساله‌اش را به قتل رسانده بود، شناسایی و دستگیر شد.