حسین شریعتمداری توضیحاتی در زمینه مصاحبه اخیرش درباره بیانیه وزرات کشور درمورد حجاب ارائه داد.

حسین شریعتمداری توضیحاتی در زمینه مصاحبه اخیرش درباره بیانیه وزرات کشور درمورد حجاب ارائه داد.