رئیس قوه قضاییه ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت: وضع موجود در انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی از حیث ساماندهی مناسب کالا‌های متروکه، قابل مقایسه با ده ماه گذشته نیست، اما موضوع تا حصول نتیجه مطلوب دنبال می‌شود….

رئیس قوه قضاییه ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت: وضع موجود در انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی از حیث ساماندهی مناسب کالا‌های متروکه، قابل مقایسه با ده ماه گذشته نیست، اما موضوع تا حصول نتیجه مطلوب دنبال می‌شود.