یک گرگ با دزدیدن سگ یک خانواده مسیر زندگی این خانواده را به کل تغییر داد.

یک گرگ با دزدیدن سگ یک خانواده مسیر زندگی این خانواده را به کل تغییر داد.