یک مرد خرمشهری هنگام شکار، دوستش را به قتل رساند و خودش را تسلیم پلیس کرد.

یک مرد خرمشهری هنگام شکار، دوستش را به قتل رساند و خودش را تسلیم پلیس کرد.