مبارزه غریبی که در همان راند نخست و در کمتر از ۲ دقیقه با برتری حریف به پایان رسید نشان داد که او حتی اصول اولیه بوکس را نیز نمی‌داند.

مبارزه غریبی که در همان راند نخست و در کمتر از ۲ دقیقه با برتری حریف به پایان رسید نشان داد که او حتی اصول اولیه بوکس را نیز نمی‌داند.