در ابتدای جنگ عراق علیه ایران، آمریکایی ها، هیچ نوع نگرانی نداشتند. چون ارتش عراق در مراحل نخستین جنگ خوب عمل کرده بود و در یک سری عملیات نظامی در سراسر سال 1981 در جبهه های جنگ موفق بود ……

در ابتدای جنگ عراق علیه ایران، آمریکایی ها، هیچ نوع نگرانی نداشتند. چون ارتش عراق در مراحل نخستین جنگ خوب عمل کرده بود و در یک سری عملیات نظامی در سراسر سال 1981 در جبهه های جنگ موفق بود ...