درگیری مرزی در منطقه مرزی نیمروز رخ داد.

درگیری مرزی در منطقه مرزی نیمروز رخ داد.