اعضای تیم استقلال با دریافتی در تعطیلات روزهای اخیر به آرامش رسیدند.

اعضای تیم استقلال با دریافتی در تعطیلات روزهای اخیر به آرامش رسیدند.