درخواست میلیاردی شهردار رباط کریم از شورای این شهر برای رهن خانه در حالی انجام شده است، که لوکس ترین خانه این شهر با ۴۰۰ میلیون تومان رهن می شود….

درخواست میلیاردی شهردار رباط کریم از شورای این شهر برای رهن خانه در حالی انجام شده است، که لوکس ترین خانه این شهر با ۴۰۰ میلیون تومان رهن می شود.