اعمال تغییرات در لیست تیم فوتبال استقلال با تصمیم کادر فنی این تیم صورت خواهد گرفت.

اعمال تغییرات در لیست تیم فوتبال استقلال با تصمیم کادر فنی این تیم صورت خواهد گرفت.