بازنشر یک گفتگوی قدیمی درباره سریال «خاتون»، برای یکی از پلتفرم‌ها دردسرساز شده و در پی این اتفاق روابط عمومی نماوا توضیحاتی را ارائه داد.

بازنشر یک گفتگوی قدیمی درباره سریال «خاتون»، برای یکی از پلتفرم‌ها دردسرساز شده و در پی این اتفاق روابط عمومی نماوا توضیحاتی را ارائه داد.