چند روزی است که تصاویری از یک مدرس دانشگاه چابهار در فضای مجازی منتشر شده؛ و به پیوست آن ویدئوهایی نیز از تهدید دانشجویان توسط این استاد دیده می‌شود. به گفته دانشجویان دانشگاه چابهار به فرهیختگان درباره این فرد شائبه‌های اخلاقی نیز مطرح است که ما قصد …

چند روزی است که تصاویری از یک مدرس دانشگاه چابهار در فضای مجازی منتشر شده؛ و به پیوست آن ویدئوهایی نیز از تهدید دانشجویان توسط این استاد دیده می‌شود. به گفته دانشجویان دانشگاه چابهار به فرهیختگان درباره این فرد شائبه‌های اخلاقی نیز مطرح است که ما قصد ورود به آن را نداریم.