آتش سوزی های بسیاری طی سال های اخیر به جان جنگل ها افتاده است اما چه کسی مقصر این وقایع زیست محیطی است؟

آتش سوزی های بسیاری طی سال های اخیر به جان جنگل ها افتاده است اما چه کسی مقصر این وقایع زیست محیطی است؟