افشاگری میرشاد ماجدی: عده‌ای در داخل و خارج کشور با شیطنت چند بازی دوستانه تیم ملی را لغو کرده‌اندهر روز یک خوراک خبری درست می‌کنند تا شرایط بحرانی شود.اسم حریفان تدارکاتی محرمانه می‌ماند تا رسما با آنها قرارداد ببندیم….

افشاگری میرشاد ماجدی: عده‌ای در داخل و خارج کشور با شیطنت چند بازی دوستانه تیم ملی را لغو کرده‌اندهر روز یک خوراک خبری درست می‌کنند تا شرایط بحرانی شود.اسم حریفان تدارکاتی محرمانه می‌ماند تا رسما با آنها قرارداد ببندیم.