واکنش میرشاد ماجدی به اختلافات هیئت رئیسه و حواشی فدراسیون: این مسائل باید بین خودمان حل شود نه اینکه به بیرون بروز کند

واکنش میرشاد ماجدی به اختلافات هیئت رئیسه و حواشی فدراسیون: این مسائل باید بین خودمان حل شود نه اینکه به بیرون بروز کند