سرانجام هافبک صرب در اولدترافورد ماندنی شد.

سرانجام هافبک صرب در اولدترافورد ماندنی شد.