خبرگزاری دولتی کویت (کونا) نوشت که به فرمان امیر کویت، صباح الخالد الحمد الصباح نخست وزیر سابق مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور با حضور ۱۵ وزیر شد….

خبرگزاری دولتی کویت (کونا) نوشت که به فرمان امیر کویت، صباح الخالد الحمد الصباح نخست وزیر سابق مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور با حضور ۱۵ وزیر شد.