رئیس جمهور به وزرای نیرو و خارجه و همچنین نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان مأموریت ویژه داد تا حق‌آبه ایران از هیرمند را با جدیت پیگیری کنند….

رئیس جمهور به وزرای نیرو و خارجه و همچنین نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان مأموریت ویژه داد تا حق‌آبه ایران از هیرمند را با جدیت پیگیری کنند.