۲ مأمور مرکز اطلاعات ملی اسپانیا به جرم انتقال اطلاعات به آمریکا بازداشت شدند.

۲ مأمور مرکز اطلاعات ملی اسپانیا به جرم انتقال اطلاعات به آمریکا بازداشت شدند.