نیمه اول دیدار تیم های التعاون و پرسپولیس با تساوی بدون گل به اتمام رسید.

نیمه اول دیدار تیم های التعاون و پرسپولیس با تساوی بدون گل به اتمام رسید.