نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال گفت: بودجه تأمین شود به گزینه مربی خارجی فکر می‌کنیم.

نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال گفت: بودجه تأمین شود به گزینه مربی خارجی فکر می‌کنیم.