نشانی مراکز واکسیناسیون دانش آموزان در تهران اعلام شد.

نشانی مراکز واکسیناسیون دانش آموزان در تهران اعلام شد.