رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: من امیدوارم چهارشنبه لیست در اختیارمان باشد، ولی تا شنبه فرصت می‌دهیم که شهرداری لیست را براساس تکلیف قانونی که باید گزارش عملکردش را به شورا بدهد به‌روز کند تا لیست را بر اساس وعده و حقوق شهرندی اعلام کنیم….

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: من امیدوارم چهارشنبه لیست در اختیارمان باشد، ولی تا شنبه فرصت می‌دهیم که شهرداری لیست را براساس تکلیف قانونی که باید گزارش عملکردش را به شورا بدهد به‌روز کند تا لیست را بر اساس وعده و حقوق شهرندی اعلام کنیم.