لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر باغستان
لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر باغستان
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار اسامی داوطلبان شهر باغستان در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر شد.

برای دیدن لیست اسامی لطفا کلیک کنید.

 

شهر باغستان

 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان به شرح زیر می باشد:
1 – آقای اسلام ابراهیمی مشهور به بخشایشى فرزند مرتضی کد نامزد 125
2 – آقای محمدمهدی ابوالفتحی فرزند حافظ علی کد نامزد 126
3 – آقای کامل آذرگون فرزند آقاویردی کد نامزد 127
4 – آقای سروش آزادی فرزند غلامرضا کد نامزد 128
5 – آقای اروج اسدی مشهور به بابا فرزند خیراله کد نامزد 129
6 – آقای منصور اسدی حسینعلی بگلو مشهور به اسدی فرزند روح اله کد نامزد 142
7 – آقای حمزه اسکندری مشهور به پویا فرزند سعداله کد نامزد 145
8 – آقای اسماعیل اسماعیل پور مشهور به مرتضى – خانباغى فرزند عزت کد نامزد 146
9 – آقای فرض اله اصلانی فرد مشهور به سرهنگ اصلانى – سرهنگ فرزند عالیشان کد نامزد 147
10 – آقای علی اصلانی فرهادلو فرزند بیت اله کد نامزد 148
11 – آقای حسن افتخاری فرهادلو فرزند عزیزاله کد نامزد 151
12 – آقای عظیم آقائی فرزند بخشایش کد نامزد 15213 – آقای محمد اکبری فرزند مصطفی کد نامزد 154
14 – آقای علی امامی فرزند اسگندر کد نامزد 158
15 – آقای محمدرضا امیرارسلانی فرزند حسن کد نامزد 159
16 – آقای مهدی امیری یکتا فرزند خان اوغلان کد نامزد 161
17 – آقای یوسف آهمه فرزند ذکریا کد نامزد 162
18 – آقای سدیف ایمانی فرزند اسمعلی کد نامزد 164
19 – آقای یونس ایمانی فرزند بهمن کد نامزد 165
20 – آقای سعید باقریان فرزند ادریس کد نامزد 167
21 – آقای علی بختیاری فرزند اصغر کد نامزد 168
22 – آقای علی بهرامی فرزند غلامحسن کد نامزد 169
23 – آقای صابر تاجیک مشهور به مهندس تاجیک فرزند محمود کد نامزد 172
24 – آقای محمد جانی نژاد فرزند رضا کد نامزد 175
25 – آقای علی احمد جمالی فرزند مظفر کد نامزد 176
26 – آقای یونس جوادی درآباد فرزند جواد کد نامزد 181
27 – خانم هانیه جوکار فرزند اصغر کد نامزد 182
28 – آقای محمد حسن زاده بسطام فرزند صحبت کد نامزد 184
29 – آقای رسول حسین زاده فرزند بهروز کد نامزد 185
30 – آقای سیدابوالفضل حیدری تکیه فرزند سیدحیدر کد نامزد 186
31 – آقای بیت اله خانی پالطلو مشهور به خانى فرزند مهدی کد نامزد 187
32 – آقای علی خزائی فرزند عزیزمراد کد نامزد 189
33 – آقای رسول خیری کرگان فرزند جمشید کد نامزد 192
34 – آقای احمد رحیمی مشهور به احمد فرزند محمد کد نامزد 194
35 – آقای رحیم رحیمی اولی قشلاقی فرزند قدرت کد نامزد 195
36 – آقای وحید رستمی فرزند هدایت کد نامزد 196
37 – آقای عباس رنجور مشهور به رنجبر فرزند یداله کد نامزد 198
38 – آقای رضا زند فرزند نامدار کد نامزد 21239 – آقای عباس زند مشهور به زند وکیل فرزند محمود کد نامزد 215
40 – خانم مریم زند فرزند صفر کد نامزد 216
41 – آقای طاهر زورقیان فرزند قربانعلی کد نامزد 218
42 – خانم سیده مهری سیدان مشهور به سیدان – نیکجو فرزند سیدخلیل کد نامزد 241
43 – آقای حسین شاکری حسین آباد مشهور به شکوری- چهل مرد فرزند محمدعلی کد نامزد 242
44 – آقای رضا شرافتمند فرزند قربان محمد کد نامزد 246
45 – آقای حامد شریفی فرزند رضا کد نامزد 247
46 – آقای سرخوش شکوری بسطام فرزند حیدر کد نامزد 248
47 – آقای محبوب شکوری بسطام فرزند حیدر کد نامزد 249
48 – آقای مهدی شیری فرزند حسین کد نامزد 251
49 – آقای اصغر صادقی فرزند نبی اله کد نامزد 252
50 – آقای سیدمحمدعلی صادقی تکیه فرزند سیدعلی کد نامزد 254
51 – آقای صالح صفریان مشهور به صفری -صفرپور فرزند صفرعلی کد نامزد 256
52 – آقای ناصر طهماسب پور فرزند علی کد نامزد 257
53 – آقای واحد طهماسب زاده فرزند والح کد نامزد 258
54 – آقای محمدهادی عاشوری مشهور به هادی فرزند محمدحسین کد نامزد 259
55 – آقای قاسم عباسی فرزند سلیمان کد نامزد 261
56 – آقای رضا عشایری فرزند عباداله کد نامزد 262
57 – آقای احسان عطالو فرزند ابراهیم کد نامزد 264
58 – آقای حمداله علی زاده فرزند عبداله کد نامزد 265
59 – آقای محرم علی زاده مشهور به محرم فرزند روح اله کد نامزد 267
60 – آقای سعید علی محمدی مشهور به على محمدی فرزند فیض اله کد نامزد 268
61 – آقای سهند علی محمدی فرزند فیض اله کد نامزد 269
62 – آقای موسی علی محمدی فرزند علی کد نامزد 271
63 – آقای مجتبی فرضی بسطام فرزند ارسلان کد نامزد 278
64 – آقای قربان فکوری خلیله ده مشهور به قربانعلى فرزند قربانعلی کد نامزد 28165 – آقای جبار فیضی فرزند احمد کد نامزد 282
66 – آقای مقداد کارخانه فرزند رحیم کد نامزد 285
67 – آقای احسان کرزئی فرزند محبعلی کد نامزد 286
68 – آقای ابوالفضل کرمانی فرزند کرم کد نامزد 287
69 – آقای محمد کرمی فرزند عیسی کد نامزد 289
70 – آقای محمد کشاورزبخشایش فرزند ابوالقاسم کد نامزد 291
71 – آقای عباس کشاورزشنستقی فرزند علی کد نامزد 292
72 – آقای رضا کشوری فرزند غلامحسن کد نامزد 294
73 – آقای مظفر کوهیان فرزند علی جعفر کد نامزد 295
74 – آقای محمد کیانی مشهور به دکتر کیانى -مهندس کیانى فرزند امراله کد نامزد 296
75 – آقای معرفت لطفی مشهور به سعید فرزند نجفعلی کد نامزد 297
76 – خانم زهرا مجنونی فرزند محمدرضا کد نامزد 298
77 – آقای فاضل محبی فرزند سلام اله کد نامزد 412
78 – آقای عباس محترمی مروی لنگری فرزند غلام کد نامزد 414
79 – آقای مهدی محسن پورگلوسنگ مشهور به محسن پور فرزند عزیزالله کد نامزد 415
80 – آقای حمیدرضا محمدرضائی فرزند جواد کد نامزد 416
81 – آقای محمد محمدرضائی فرزند زلفعلی کد نامزد 417
82 – آقای اورجعلی محمدنژاده اتی کندی فرزند عزیزاله کد نامزد 418
83 – خانم مهری محمودخانی فرزند مرتضی کد نامزد 419
84 – آقای اصغر محمودی لیلاب فرزند حسین کد نامزد 421
85 – آقای اردشیر مرادی گل دره فرزند علی صفر کد نامزد 424
86 – آقای عباس ملکی نژادشاهیوندی فرزند خداداد کد نامزد 425
87 – آقای سعید منصوریان مشهور به صدیف فرزند محسن کد نامزد 426
88 – آقای پویا مهدی زاده فرهادلو فرزند برات کد نامزد 427
89 – آقای جعفر میرزائی جعفرقلی اوشاغی فرزند محمودعلی کد نامزد 428
90 – آقای بابک نقوی سیدلر فرزند اسماعیل کد نامزد 45191 – آقای مهرداد نوری فرد فرزند آدشیرین کد نامزد 452