لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی صباشهر
لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی صباشهر
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار اسامی داوطلبان شهر صباشهر در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر شد.

برای دیدن اسامی لطفا کلیک کنید.

 

صبا شهر

 

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر
صباشهر می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400
برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر به شرح زیر می باشد:
1 – آقای احمد احمدی فرزند میرعباس کد نامزد 125
2 – آقای عارف احمدی فرزند میرعباس کد نامزد 126
3 – آقای مجید امام پناهی فرزند کریم کد نامزد 128
4 – آقای محمد ایتیوند فرزند اسد کد نامزد 141
5 – آقای صمد بابائی فرزند بابا کد نامزد 142
6 – آقای ابوالفضل بقائی فرزند رجبعلی کد نامزد 145
7 – آقای مصطفی بهشتی فرزند جعفر کد نامزد 146
8 – آقای روح اله پژمان فرزند پیرمحمد کد نامزد 147
9 – آقای مهدی پورداداش فرزند محمدعلی کد نامزد 148
10 – آقای جلیل ترکاشوند فرزند علیمراد کد نامزد 149
11 – آقای سعید ترکاشوند فرزند آله داد کد نامزد 151
12 – آقای حجت اله توسلی فرزند اعیانعلی کد نامزد 15213 – آقای محسن جباری فرزند محمدجواد کد نامزد 154
14 – آقای اباصلت حسن نژاد فرزند محمود کد نامزد 158
15 – آقای حمید حسنی فرزند صفر کد نامزد 159
16 – آقای اکبر حیدرپوراوجقاز مشهور به حیدرپور فرزند حاجی کد نامزد 161
17 – آقای مهدی خادم نیائی مشهور به خادم فرزند احمدعلی کد نامزد 162
18 – آقای حامد خزائی فرزند حبیب اله کد نامزد 164
19 – آقای رحمن درویشی مشهور به درویشى وکیل – درویشى فرزند بابا کد نامزد 165
20 – آقای سعید راهی فرزند محسن کد نامزد 167
21 – آقای هادی رمضانخانی فرزند ابراهیم کد نامزد 168
22 – آقای علی سامانلو فرزند سبزعلی کد نامزد 171
23 – آقای احمد سبزی فرزند امیدعلی کد نامزد 172
24 – آقای ابراهیم سلطانمرادی مشهور به سلطانی – مرادی فرزند اژدر کد نامزد 174
25 – آقای جلال سیف الهی فرزند محمد کد نامزد 175
26 – خانم فهیمه صالحی فرزند محرم کد نامزد 181
27 – آقای مهدی صمدی مشهور به شیخ صمدی فرزند جعفر کد نامزد 182
28 – آقای حمید عبداله پور فرزند شمس اله کد نامزد 184
29 – آقای مهدی عطائی خراسانلو مشهور به عطایى فرزند یحیی کد نامزد 185
30 – آقای علی علی تفرشی مشهور به افشین فرزند سیف اله کد نامزد 186
31 – آقای محمد علیزاده فرزند ضیغم کد نامزد 187
32 – آقای منوچهر غفوری سیف الدین فرزند ستار کد نامزد 189
33 – آقای یوسف فرج پور فرزند غفور کد نامزد 192
34 – آقای حامد فرخ فرزند اسمعیل کد نامزد 195
35 – آقای هاشم فریدونی فرزند ابراهیم کد نامزد 196
36 – آقای صفر قاسمی ناولیقی فرزند علی بابا کد نامزد 197
37 – آقای احد قنبری فرزند حسین کد نامزد 198
38 – آقای سعید قنبری فرزند حسن کد نامزد 21239 – آقای وحید لطف الهی فرزند رحمن کد نامزد 216
40 – آقای هادی محمدی فرزند علی کد نامزد 218
41 – آقای عباس مرادی فرزند اسماعیل کد نامزد 219
42 – آقای علی مشهدی فرزند نجفعلی کد نامزد 241
43 – آقای داود مهرپویا فرزند محمدعلی کد نامزد 242
44 – آقای کاظم میرازی فرزند صیدحسین کد نامزد 245
45 – خانم فاطمه میرزانژاد فرزند مظفر کد نامزد 246
46 – آقای احمدرضا میرزای فرزند علی میرزا کد نامزد 247
47 – آقای سهراب میرزائی فرزند حسن کد نامزد 248
48 – آقای علیرضا میرزای فرزند علی میرزا کد نامزد 249
49 – خانم دلبر میرعزیزی فرزند الماس کد نامزد 252
50 – آقای داود نعیمی فرزند صمد کد نامزد 254
51 – آقای سعید نقدلو فرزند سعیداله کد نامزد 256
52 – آقای سعید نوری فرزند علی اصغر کد نامزد 257
53 – آقای حبیب الله همدانی مشهور به حبیب فرزند علی کد نامزد 261
54 – آقای رضا یدالهی فرزند غلامحسین کد نامزد 262
55 – آقای حامد یوسفی اسد فرزند رحیم کد نامزد 264