لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی فردوسیه
لیست اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی فردوسیه
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار اسامی داوطلبان شهر فردوسیه در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر می‌شود.

برای دیدن لیست اسامی لطفا کلیک کنید.

شهر فردوسیه

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فردوسیه به شرح زیر می باشد:
1 – آقای ابراهیم اخباری زاده فرزند موسی کد نامزد 124
2 – آقای مسعود آشکاری فرزند رسول کد نامزد 125
3 – خانم مینا اصغریان اکمل فرزند علی قنبر کد نامزد 126
4 – آقای اسماعیل اظهری فرزند محمدابراهیم کد نامزد 127
5 – آقای یحیی اکرامی فرزند قدمعلی کد نامزد 128
6 – آقای ابراهیم امامی بالابیگلو فرزند یداله کد نامزد 129
7 – آقای علیرضا امین پور فرزند هدایت اله کد نامزد 141
8 – خانم سارا بشیری مهرا مشهور به . فرزند بشیرمشهوربه آقاشیر کد نامزد 142
9 – آقای مهرداد جهان دیده فرزند جلیل کد نامزد 147
10 – آقای رضا حاجی میرزامحمدی مشهور به خرمى فرزند محمدابراهیم کد نامزد 149
11 – آقای ابراهیم حسنی فرزند محمود کد نامزد 151
12 – خانم لیلا حسین زاده فرزند حبیب اله کد نامزد 15213 – آقای هادی خلیل وندهیر فرزند داود کد نامزد 154
14 – خانم عاطفه رسولی فرزند مصطفی کد نامزد 157
15 – آقای مهدی رضائی زاده مهابادی مشهور به مهدی رضایى فرزند ناصر کد نامزد 158
16 – آقای حسین رضائی عدل فرزند بیرام کد نامزد 159
17 – آقای احد شعبان پور فرزند کاظم کد نامزد 162
18 – آقای علی شعبانی بدیع فرزند جوادعلی کد نامزد 164
19 – خانم فریبا طاهری کوشش فرزند آقامعلی کد نامزد 168
20 – آقای حسن طیبی فرزند محمدعلی کد نامزد 169
21 – آقای جواد عباسی صحت فرزند محمدرضا کد نامزد 171
22 – آقای علی علی یاری فیض آبادی فرزند عباس کد نامزد 172
23 – آقای حسین فیلو فرزند محمدابراهیم کد نامزد 175
24 – آقای علی قدیمی مشهور به مهدی قدیمى فرزند ابراهیم علی کد نامزد 176
25 – خانم آزاده قوزلو فرزند جمشید کد نامزد 178
26 – آقای پیمان قیدر مشهور به قیدار- قیدری- حیدر فرزند عباس کد نامزد 179
27 – آقای وحید کاوندی فرزند اسماعیل کد نامزد 182
28 – آقای داود کرمی مشهور به کریمى- داود عباد – کرم- داود کرم فرزند عباداله کد نامزد 185
29 – خانم مرضیه محمودی فرزند پرویز کد نامزد 187
30 – آقای علی مرادی مشهور به محراب فرزند اقامعلی کد نامزد 189
31 – آقای علی مشفقی فرزند جعفر کد نامزد 191
32 – آقای علی اکبر معروف خانی فرزند نبی کد نامزد 192
33 – آقای میثم نجفی مشهور به میثم نجفى فرزند عباسعلی کد نامزد 195
34 – خانم معصومه نظام زاده فرزند بیوک کد نامزد 196
35 – آقای میثم نفریه فرزند احمد کد نامزد 198
36 – آقای حمیدرضا نیک خواهی مشهور به حمید نیک خواهى فرزند غلامعلی کد نامزد 212
37 – آقای نادر یقین لو فرزند ارسلان کد نامزد 215
38 – آقای مهدی یوسف لو فرزند رحمان کد نامزد 216