نشریه اکونومیست در شماره جدید خود به نقد گسترش فزاینده بوروکراسی دولتی بالاخص در عصر پساکرونا پرداخته است.

نشریه اکونومیست در شماره جدید خود به نقد گسترش فزاینده بوروکراسی دولتی بالاخص در عصر پساکرونا پرداخته است.