رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت که تعدادی از ۴۰۰ زندانی طالبان پیش از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح که دلیل برگزاری‌اش تصمیم‌گیری درباره آن‌ها بود از زندان آزاد شده بودند….

رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت که تعدادی از ۴۰۰ زندانی طالبان پیش از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح که دلیل برگزاری‌اش تصمیم‌گیری درباره آن‌ها بود از زندان آزاد شده بودند.