رئیس جمهور بلاروس محاصره کالینینگراد از سوی لیتوانی را در حکم اعلام جنگ غیررسمی خواند.

رئیس جمهور بلاروس محاصره کالینینگراد از سوی لیتوانی را در حکم اعلام جنگ غیررسمی خواند.