شرکت لوله‌سازی اهواز با ظرفیت سالیانه هشتصد هزار تُن تنها تولیدکننده‌ لوله‌های ترش( نفت گاز) کشور است.

شرکت لوله‌سازی اهواز با ظرفیت سالیانه هشتصد هزار تُن تنها تولیدکننده‌ لوله‌های ترش( نفت گاز) کشور است.