مهناز افشار تولد همسرش را خاص و ویژه تبریک گفته و او را بهترین بابای دنیا خوانده است.

مهناز افشار تولد همسرش را خاص و ویژه تبریک گفته و او را بهترین بابای دنیا خوانده است.