وینگر مکزیکی تیم فوتبال ناپولی مورد توجه ۲ باشگاه انگلیسی قرار گرفته است.

وینگر مکزیکی تیم فوتبال ناپولی مورد توجه ۲ باشگاه انگلیسی قرار گرفته است.