حوادث رکنا:جوان قائم شهری بر اثر برخورد قطار جانش را از دست داد.

حوادث رکنا:جوان قائم شهری بر اثر برخورد قطار جانش را از دست داد.