به نقل روزنامه واشنگتن پست، در یک ماه گذشته ترامپ با سوء مدیریت فاجعه بار در بحران ویروس کرونا، خود را به بدترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا تبدیل کرده است….

به نقل روزنامه واشنگتن پست، در یک ماه گذشته ترامپ با سوء مدیریت فاجعه بار در بحران ویروس کرونا، خود را به بدترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا تبدیل کرده است.