کریستین امانپور نوشت که در آخرین دقایق قبل از برگزاری مصاحبه، دستیار رئیسی به او گفت به دلیل ماه محرم و صفر، او باید روسری بگذارد.

کریستین امانپور نوشت که در آخرین دقایق قبل از برگزاری مصاحبه، دستیار رئیسی به او گفت به دلیل ماه محرم و صفر، او باید روسری بگذارد.