سرهنگ محبی گفت: در حال حاضر مسیر جاده هراز ۲ طرفه است.

سرهنگ محبی گفت: در حال حاضر مسیر جاده هراز ۲ طرفه است.