طی نامه نگاری بین 2 معاون وزیر صمت مشخص شد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشت و دفتر فناوری داده وزارت صمت هم مسؤولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود….

طی نامه نگاری بین 2 معاون وزیر صمت مشخص شد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشت و دفتر فناوری داده وزارت صمت هم مسؤولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود.