رئیس شورای شهر تهران گفت: برخی‌ها معتقد بودند با لغو طرح حمل و نقل عمومی خلوت شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد این طرح باعث کاهش مسافران حمل و نقل عمومی نشده و در مقابله با کرونا موثر نبوده است….

رئیس شورای شهر تهران گفت: برخی‌ها معتقد بودند با لغو طرح حمل و نقل عمومی خلوت شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد این طرح باعث کاهش مسافران حمل و نقل عمومی نشده و در مقابله با کرونا موثر نبوده است.