رکنا ورزشی: حال جسمی مربی سابق استقلال مساعد نیست و در بیمارستان بستری شده است.

رکنا ورزشی: حال جسمی مربی سابق استقلال مساعد نیست و در بیمارستان بستری شده است.