فعالان صنفی پرستاران، خواستار رونمایی از کارانه پرداختی به پزشکان شدند.

فعالان صنفی پرستاران، خواستار رونمایی از کارانه پرداختی به پزشکان شدند.